netPocket

Regulamin Konkursu: "Black Friday"

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Patronad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-921), adres: ul. Londyńska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla m.st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000866743, REGON: 387513455, NIP: 1133022863 („Organizator”)
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Serwisu Net-Pocket oraz w biurze Organizatora w Warszawie (03-921), adres: ul. Londyńska 25. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs nie ma charakteru publicznego. Konkurs jest adresowany do zamkniętego kręgu osób tj. do osób będących w pełni zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu Net-Pocket, którzy za pośrednictwem Serwisu Net-Pocket dokonali co najmniej jednego zakupu („Uczestnik Konkursu”). W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 4. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 29.10.2021 r. do dnia 26.11.2021.
 5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie przez Organizatora Komisja Konkursów, składająca się z 2 do 3 członków, będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Co planujesz kupić na Black Friday”

Przebieg konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 3.11.2021 r., o godz. 23:59 poprzez jego oficjalne ogłoszenie na stronie głównej Serwisu Net – Pocket.
 2. Konkurs przebiega według następujących zasad:
  1. App.blackFridayPromo.[object Object]
  2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do jednego zgłoszenia w każdej z w/w tur konkursowych:
  3. Za zwycięzcę danej tury konkursowej uznana zostanie Uczestnik Konkursu, który według Komisji Konkursowej udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe. W każdej turze konkursowej Komisja Konkursowa wyłoni dodatkowo 4 (cztery) wyróżnione osoby
  4. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej drogą e-mailową na adres podany przy rejestracji Konta w Serwisie Net-Pocket, nie później niż 7 dni od dnia zakończenia danej tury konkursowej.
Przyznanie nagród
 1. Organizator przewidział następujące nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w każdej turze konkursowej:
 2. Nagrody nie będąc podlegać wymianie na gotówkę.
 3. Odbiór nagród będzie możliwy nie później niż 7 dni od dnia zakończenia danej tury konkursowej.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@net-pocket.com