netPocket

Regulamin Konkursu: "Święta z Net-Pocket"

Postanowienia ogólne
 1. Organizatorem konkursu jest spółka pod firmą Patronad spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie (03-921), adres: ul. Londyńska 25, wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla mst. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS: 0000866743, REGON: 387513455, NIP: 1133022863 („Organizator”)
 2. Zasady Konkursu określa niniejszy Regulamin. Treść Regulaminu dostępna jest na stronie Serwisu Net-Pocket oraz w biurze Organizatora w Warszawie (03-921), adres: ul. Londyńska 25. Przystępując do Konkursu, Uczestnik wyraża swoją akceptację dla postanowień niniejszego Regulaminu.
 3. Konkurs nie ma charakteru publicznego. Konkurs jest adresowany do zamkniętego kręgu osób tj. do osób będących w pełni zarejestrowanymi Użytkownikami Serwisu Net-Pocket. W Konkursie nie mogą brać udziału pracownicy lub współpracownicy Organizatora.
 4. Konkurs odbędzie się w okresie od dnia 15.12.2021 r. do dnia 19.12.2021.
 5. Administratorem danych osobowych zebranych podczas Konkursu jest Organizator. Udział w Konkursie jest jednoznaczny z wyrażeniem zgody na przetwarzanie danych osobowych w celu wyłonienia zwycięzcy Konkursu i przyznania nagrody.
 6. Fundatorem nagród w Konkursie jest Organizator.
 7. W celu zapewnienia prawidłowego przebiegu Konkursu, w szczególności w celu wyłonienia zwycięzców Konkursu, powołana zostanie przez Organizatora Komisja Konkursów, składająca się z 2 do 3 członków, będących pracownikami lub współpracownikami Organizatora.
Przedmiot konkursu

Przedmiotem Konkursu jest udzielenie kreatywnej odpowiedzi na pytanie „Komu chciałbyś sprawić prezent niespodziankę i dlaczego?”

Przebieg konkursu
 1. Konkurs rozpocznie się w dniu 15.12.2021 r., wraz z umieszczeniem postu na profilu Facebook należącego do Net-Pocket, pod adresem https://www.facebook.com/netpocket.
 2. Konkurs przebiega według następujących zasad:
  1. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowania przez Organizatora, za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym.
  2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do jednego zgłoszenia.
  3. Za zwycięzcę uznany zostanie Uczestnik Konkursu, który według Komisji Konkursowej udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  4. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń konkursowych pod kątem daty rejestracji na portalu Net-Pocket oraz dodania zgłoszenia w postaci komentarza pod postem konkursowym.
  5. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook, nie później niż 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
Przyznanie nagród
 1. Organizator przewidział następujące nagrody dla zwycięzców i wyróżnionych w każdej turze konkursowej:
  1. Zgłoszenia konkursowe są przyjmowania przez Organizatora, za pośrednictwem komentarza pod postem konkursowym.
  2. Każdy uczestnik Konkursu ma prawo do jednego zgłoszenia.
  3. Za zwycięzcę uznany zostanie Uczestnik Konkursu, który według Komisji Konkursowej udzieli najbardziej kreatywnej odpowiedzi na pytanie konkursowe.
  4. Organizator dokona weryfikacji zgłoszeń konkursowych pod kątem daty rejestracji na portalu Net-Pocket oraz dodania zgłoszenia w postaci komentarza pod postem konkursowym.
  5. Zwycięzcy oraz wyróżnieni zostaną powiadomieni o wygranej poprzez wiadomość prywatną za pośrednictwem portalu Facebook, nie później niż 2 dni od dnia zakończenia konkursu.
 2. Nagrody nie będą podlegać wymianie na gotówkę.
 3. W przypadku braku odpowiedzi zwrotnej w wiadomości prywatnej na profilu Facebook w ciągu 24 godzin od otrzymania informacji o wygranej, nagroda przechodzi na kolejnego uczestnika.
Postanowienia końcowe
 1. Wszelkie reklamacje związane z Konkursem należy zgłaszać pisemnie do Organizatora, na jego podany powyżej adres, wraz ze szczegółowym uzasadnieniem, pod rygorem wygaśnięcia jakichkolwiek roszczeń danej osoby w związku z Konkursem najpóźniej do 14 dni od daty zakończenia czasu trwania Konkursu. Reklamacje związane z Konkursem rozstrzyga Organizator w terminie 14 dni od daty wniesienia reklamacji. Decyzja Organizatora rozstrzygająca reklamację jest ostateczna i nie przysługuje od niej odwołanie.
 2. Organizator zastrzega sobie prawo do zmiany zasad Konkursu, w tym treści niniejszego regulaminu Konkursu w trakcie trwania Konkursu, a także przerwania Konkursu w dowolnym momencie.
 3. Do spraw nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają przepisy Kodeksu Cywilnego.
 4. Wszelkie pytania i uwagi można kierować poprzez adres email Organizatora: biuro@net-pocket.com